ร่วมสนุก

Terms & Conditions

*ลุ้นรับรางวัลแพคเกจทัวร์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 คืน 3 วัน จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่งรวม 10 ที่นั่ง มูลค่ารวม 600,000 บาท กำหนดเดินทางวันที่ 5-9 ตุลาคม 2562
*เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำเป็ดสูตรใด ขนาดใดก็ได้ ครบมูลค่า 99 บาท ขึ้นไปต่อใบเสร็จที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่ร่วมรายการหรือจากบูธกิจกรรม จะได้สิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ โดยจำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ และหากใบเสร็จมีรายการสินค้าเป็ดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ กลิ่น ลาเวนเดอร์ หรือ กลิ่น เฟรซ ฟลอรัล หรือ กลิ่น ซิตรัส รับสิทธิ์เพิ่มทันที1 สิทธิ์ ต่อใบเสร็จ
*อัตราของรางวัล นอกเหนือค่าใช้จ่ายตามที่โปรแกรมทัวร์ได้กำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้ดังกล่าวเอง
*ร่วมกิจกรรมทาง www.duckthailandcampaign.com โดยลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย) เบอร์โทรศัพท์ และอัพโหลดรูปใบเสร็จ พิมพ์เลขที่ใบเสร็จ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ หรือพิมพ์เลขที่ใบเสร็จ*ชื่อ*นามสกุล ภาษาไทย แล้วส่ง SMS มาที่เบอร์ 4712010 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือนำใบเสร็จรับคูปองชิงโชคที่จุดบริการลูกค้า เขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จ หย่อนในกล่องรับชิ้นส่วน วันที่ 24 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.
*ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำใบเสร็จมาร่วมกิจกรรมได้เพียงช่องทางเดียวต่อใบเสร็จเท่านั้น
*ใบเสร็จที่สามารถนำมาร่วมกิจกรรมได้ ต้องเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อหรือใบเสร็จรับเงินที่มีเลขที่ใบเสร็จเท่านั้นและมาจากร้านค้าที่ร่วมรายการ และใบเสร็จจากบูธกิจกรรมของบริษัทแอดดิค
*ผู้ที่ร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง Web Application www.duckthailandcampaign.com ได้รับสิทธิ์เล่นเกมกดให้ไวหาเป็ดหอมให้เจอ เพื่อลุ้นของรางวัลพิเศษประจำสัปดาห์จำกัด 1 ใบเสร็จต่อ 1 สิทธิ์ โดยใบเสร็จต้องมีมูลค่า 99 บาท ขึ้นไป ของรางวัลมีจำนวนจำกัด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*กำหนดจับรางวัลแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นจำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่งในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ บริษัทแอดดิค จำกัด
*ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Web Application www.duckthailandcampaign.com และLine @DuckAndBaygon ในวันที่ 5 กันยายน 2562
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าที่มีเลขที่ใบเสร็จเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ระงับมอบของรางวัลหรือเรียกคืนของรางวัลในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้รับรางวัลรายใดรายหนึ่งมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
*สงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับรางวัล ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 1 เลขหมาย สามารถรับรางวัลได้ท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น จำกัดสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลตลอดรายการ
*การจับชิ้นส่วนรางวัลผู้โชคดี หากปรากฏว่า ได้ผู้โชคดี ที่มีรายชื่อและเบอร์โทรซ้ำซ้อนกัน จะยกเลิกรายชื่อและเบอร์โทรที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วทำการจับชิ้นส่วนให้ได้ผู้โชคดีคนใหม่ต่อไป
*บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและนัดหมายในการรับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง และใบเสร็จตัวจริงที่ระบุเลขรหัสตรงตามที่ระบุของผู้โชคดี และเอกสารดังกล่าวของผู้ร่วมเดินทางของผู้โชคดี จำนวน 1 ท่านมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันตัวตนกับบริษัท แอดดิค จำกัด ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 ไม่เช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์และบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรอง ซึ่งบริษัทได้จับสำรองไว้ 10 รายชื่อตามลำดับ
*ตามเอกสารตามข้อ 13 ชื่อผู้รับรางวัลจะต้องตรงกับชื่อที่ส่งมาชิงโชค หากเอกสารไม่ครบถ้วนและชื่อไม่ตรง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล หรือเรียกคืนของรางวัลให้ทางบริษัทฯ
*ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องเป็นผู้ที่เดินทางไปทัวร์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้วยตนเองเท่านั้น ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาที่กำหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์
*กรณียืนยันข้อมูลของผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางของผู้โชคดีแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ร่วมเดินทางได้
*รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ทป.101/2544 *บริษัทฯมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด กติกา รายละเอียดแพคเกจทัวร์ หรือ เปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันทดแทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และ/หรือนำไปใช้ในการอื่น เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯหรือ บุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
*พนักงานของบริษัท เอส.ซี. ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด และครอบครัวทั้งบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
*เลขที่ใบอนุญาต 1286/2562 ออกให้โดย อธิบดีกรมการปกครอง
*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-050-6800 และเช็ครายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ www.duckthailandcampaign.com